Wetenschappelijke publicatie

Droog, droger, droogst - Bijdrage van het KNMI aan de eerste fase van de Droogtestudie Nederland

Jules Beersma, Adri Buishand

In de zomer van 2000 heeft de commissie ‘Waterbeheer 21e eeuw’ (WB21) advies uitgebracht over de organisatie en inrichting van het waterbeheer in de 21e eeuw. De commissie gaf o.a. aan dat behalve te veel water ook te weinig water een bedreiging vormt voor de (toekomstige) waterhuishouding van Nederland. De economische schade ten gevolge van de droogte van 1976 was bijvoorbeeld vele malen groter dan de schade door de wateroverlast van 1998. In de ‘startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw’ wordt ten behoeve van de laagwaterproblematiek (extreme drogesituaties) een gezamenlijke verkenning van Rijk, provincies en waterschappen naar droogte aangekondigd. Dezeverkenning is later omgedoopt tot de ‘Droogtestudie Nederland’ (zie ook http://www.droogtestudie.nl).

De tot op heden gebruikte schattingen van de kans op extreme droogte stammen uit de PAWN studie1 van 1985 (Pulles, 1985). In het kader van de Droogtestudie Nederland is de behoefte ontstaan om de kans op (extreme) droogteopnieuw te schatten mede op basis van de meest recente historische gegevens. Deze studie voorziet in die behoefte. Naast meteorologische droogte in Nederland wordt in deze statistische analyse ook naar droogte in termen van lage afvoeren van de Rijn gekeken. De afvoer van de Rijn in Nederland is immers van groot belang bij het voorzien in de waterbehoefte. Verder wordt voor het eerst ook uitvoerig gekeken naar de kans op het simultaan optreden van extreme meteorologische droogte en extreme lage afvoeren van de Rijn, een combinatie die de grootste economische schade tot gevolg heeft.

In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de data die voor de analyse gebruikt zijn. Hoofdstuk 3 geeft de definities van de gehanteerde droogtekarakteristieken. De analyse en de resultaten van de analyse worden in hoofdstuk 4 beschreven en in hoofdstuk 5 tenslotte worden de belangrijkste conclusies getrokken en in perspectief geplaatst.

Bibliografische gegevens

Jules Beersma, Adri Buishand. Droog, droger, droogst - Bijdrage van het KNMI aan de eerste fase van de Droogtestudie Nederland
KNMI number: KNMI-publicatie-199-I, Year: 2002, Pages: 42

Download volledige publicatie

download PDF (747 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties