Privacy

Dit is de privacyverklaring van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Hoe gaat het KNMI om met uw persoonsgegevens?

Het KNMI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld in het contactformulier om een vraag te stellen of brochure te ontvangen? Dan gebruikt het KNMI uw gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij dit staat aangegeven in het formulier. Het KNMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens

Het KNMI deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het KNMI verwijdert uw gegevens wanneer ze niet meer nodig zijn.

Wilt u een brochure aanvragen of abonneert u zich op een nieuwsbrief? Wilt u reageren of heeft u een vraag? Dan vult u de benodigde (persoons)gegevens, zoals naam en (e-mail)adres   in het contactformulier in. In het formulier vindt u een toelichting op de in te vullen persoonsgegevens. 

Een telefonisch gesprek met een medewerker op onze weerkamer wordt vanwege een wettelijke verplichting en voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden opgenomen. Wij bewaren de gespreksgegevens gedurende honderd dagen. Daarna worden ze vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die het KNMI van u verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar u te sturen of deze te laten corrigeren of verwijderen. Dit kan door een brief te sturen of gebruik te maken van het contactformulier (kies in dit geval voor het onderwerp KNMI Algemeen).

Het KNMI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitgebreide uitleg over al uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthouder in Nederland.  

Mocht u tot slot nog vragen hebben over privacy of de omgang met uw gegevens door het KNMI, dan kunt u via ons contactformulier uw vraag stellen aan de Privacycoördinator van het KNMI.

Laatst herzien: juni 2019.