Contact met het KNMI

Het KNMI is gevestigd in De Bilt bij Utrecht en is makkelijk te bereiken zowel via openbaar vervoer als met de auto

Wilt u op de hoogte blijven van het KNMI? 

Bent u journalist? Kijk bij de informatie voor de pers.


Bezoekers

Bezoekt u het KNMI, dan moet u zich melden bij de receptie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Postadres

Postbus 201, 3730 AE De Bilt

Bezoekadres

Utrechtseweg 297
3731 GA De Bilt

Telefoon 030 22 06 911

Contactformulier

Contact met het KNMI

Bijlagen (optioneel)
Bijlage(n) die geaccepteerd worden zijn: JPG-, PNG- en PDF bestanden (max. 2Mb.)

Toelichting

Afhandelen verzoek

U ontvangt een bevestiging van de door u via een contactformulier ingediende vraag of melding. Een (inhoudelijke) reactie op de gestelde vraag ontvangt u binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw contactformulier. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek. Meer algemene informatie over privacy.

Het kan zijn dat uw vraag of verzoek via het contactformulier niet goed doorkomt. In dat geval kunt u eerst een andere browser proberen of contact opnemen via informatiecentrum@knmi.nl

Beveiligde verzending

Het contactformulier maakt gebruik van een beveiligde verbinding te herkennen aan het voorvoegsel ‘https://’ en een 'slotjes'-icoon in uw browser.

Ontdekt u een zwakke plek in een ICT-systeem van het KNMI zoals deze website www.knmi.nl? Laat het ons weten via het contactformulier vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Dit heet 'responsible disclosure'. Het KNMI maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie op de pagina responsible disclosure van de Rijksoverheid.

Woo-verzoek indienen

Wilt u dat het KNMI bepaalde informatie openbaar maakt? Hiervoor kunt u een zogenoemd Woo-verzoek indienen. Het moet dan gaan om informatie die in documenten staat waarvan het KNMI auteur of ontvanger is. De Woo (Wet open overheid) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  • Het betreft informatie die in documenten is vastgelegd;
  • Het betreft informatie waar het KNMI over beschikt;
  • De informatie moet te maken hebben met de publieke taak van het KNMI.

Als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet, kan het KNMI u om een toelichting vragen. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Een besluit op een Woo-verzoek aan het KNMI is samen met het verzoek openbaar voor iedereen (geanonimiseerd). U kunt uw Woo-verzoek stellen via het contactformulier hierboven, onderwerp KNMI algemeen. 

Klachtenregeling 

Een ieder heeft er recht op dat het KNMI op een correcte wijze met hem of haar omgaat. Indien geen correcte behandeling in een bepaalde aangelegenheid heeft plaatsgevonden, kan bij het KNMI een klacht worden ingediend.

Een officiële klacht over het KNMI kunt u richten aan:
KNMI - ter attentie van KNMI-directie
Postbus 201
3730 AE  De Bilt

Vermeld bovenaan uw brief of uw mail duidelijk dat het om een klacht gaat en het onderwerp van uw klacht. Vermeld in uw brief uw naam en adres, datum en een omschrijving van de klacht.

Algemene klachten over wettelijke regels, beleid of beleidsuitvoering, kunnen niet worden ingediend.

De formele procedure gaat als volgt:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij klager aangeeft dit niet te willen. Van het horen wordt een verslag opgesteld.
  • De klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld.
  • Het KNMI stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, het oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Meer informatie over de formele procedure vindt u in de Brochure Intern Klachtrecht (pdf).

Wetenschappelijke Integriteit

Het KNMI onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit waarmee het laat zien dat integriteit een essentieel onderdeel is van de onderzoekspraktijk, en dat onderzoekers kunnen werken in een open omgeving waar zij zich verantwoordelijk en aanspreekbaar voelen.

Bij een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit kunnen zowel burgers van buiten het instituut als medewerkers van het KNMI een klacht indienen overeenkomstig de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.