Wetenschappelijke publicatie

Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en Regio Rotterdam. KvK Syntheserapport project HSHL05/HSRR04

J Bessembinder, D Wolters, LWA van Hove

Haaglanden en Regio Rotterdam zijn beide sterk verstedelijkte gebieden met een hoge economische activiteit in de Zuidvleugel van de Randstad. Voor een goed functioneren, is het van belang dat dit gebied zo is ingericht dat de mees-te extremen in het huidige en toekomstige klimaat goed kunnen worden opge-vangen zonder grote ontwrichtingen. Hiervoor is regiospecifieke klimaatinfor-matie van belang.

In dit project is voor de onderstaande aspecten een overzicht gegeven van be-schikbare informatie, zijn methoden ontwikkeld en/of er is extra onderzoek ge-daan naar meer regiospecifieke klimaatinformatie. De belangrijkste resultaten en conclusies zijn:

Ruimtelijke verschillen in klimaat:
• de KNMI-waarnemingen geven veel van de ruimtelijke verschillen in kli-maat binnen Nederland weer, maar niet alle kleinschalige verschillen. Loka-le verschillen in oppervlakte-eigenschappen kunnen op korte afstanden (enkele meters tot kilometers) tot aanzienlijke verschillen leiden m.n. bij temperatuur en wind;
• in het toekomstige klimaat veranderen de relatieve ruimtelijke verschillen binnen Nederland niet veel, aangezien de belangrijke oorzaken van de hui-dige ruimtelijke verschillen niet veel zullen veranderen.

Extreme neerslag in het huidige klimaat:
• de ontwikkelde methode voor het genereren van regiospecifieke lange neerslagreeksen op uurbasis geeft de meeste neerslagkarakteristieken in Zuid-Holland beter weer dan de methode die tot nu toe wordt gebruikt (De Bilt+10%);
• verder onderzoek is nodig om te bepalen of de bovenstaande nieuwe me-thode voldoende meerwaarde oplevert voor het waterbeheer.

Extreme neerslag in het toekomstig klimaat:
• een methode is ontwikkeld waarmee neerslagtijdreeksen op uurbasis voor de toekomst kunnen worden gegenereerd. De methode is consistent met het programma voor het genereren van tijdreeksen op dagbasis, maar kan grotere veranderingen in extreme uurneerslag geven;
• over de verandering van extreme uurneerslag in de toekomst is nog weinig bekend. Wel zijn mogelijke onder- en bovengrenzen hiervoor aangegeven, voor gebruik in gevoeligheidsanalyses.

Stadseffect op de temperatuur (UHI):
• gedurende nachten met rustige weersomstandigheden (met helder weer en weinig wind) kan het UHI in de dichtstbevolkte buurten in Nederland (25.000 inwoners per km2) oplopen tot 8-10 ˚C, in woonwijken is dat meestal 5-7 ˚C. Gemiddeld is het UHI veel lager;
• de grootte van het UHI-effect in Nederland komt redelijk overeen met dat in andere Europese landen.

Bibliografische gegevens

J Bessembinder, D Wolters, LWA van Hove. Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en Regio Rotterdam. KvK Syntheserapport project HSHL05/HSRR04
Year: 2012

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties