Opdrachtgevers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de belangrijkste opdrachtgever van het KNMI. Daarnaast levert het KNMI maatwerkproducten en -diensten aan andere rijksoverheidsorganisaties.

Het KNMI levert als agentschap basisproducten en diensten aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor wordt jaarlijks een agentsbijdrage vastgesteld. Daarnaast levert het KNMI in opdracht van andere rijksoverheden, waaronder het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken, maatwerkproducten en diensten. Tegen betaling van de integrale kostprijs en zonder dat er sprake is van verplichte winkelnering.

Ondersteuning publieke taken

Het KNMI kan in alle gevallen maatwerkproducten en diensten aan ministeries leveren. Voor andere overheidsorganisaties geldt het “nee, tenzij-principe”. Dit houdt in dat het KNMI desgevraagd alleen weergerelateerde maatwerkproducten en diensten zal leveren als er sprake is van ondersteuning van de uitvoering van publieke taken op het gebied van openbare orde, veiligheid en bevolkingszorg:

  • wanneer sprake is van incidentele doelgroepspecifieke waarschuwingen voor gevaarlijk en maatschappijontwrichtend weer
  • wanneer sprake is van gerichte verzoeken van de in de veiligheidsregio’s samenwerkende partners in verband met de openbare orde en veiligheid (inclusief voorbereiding, oefening, nazorg en evaluatie)
  • wanneer het KNMI als enige beschikt over de kennis en middelen die nodig zijn voor een specifiek product of dienst en marktpartijen hierin niet kunnen voorzien
  • wanneer de opdrachtgever uit de aard van zijn werkzaamheden geen gebruik kan maken van niet-ambtelijke opdrachtnemers, zoals in het geval van gerubriceerde (weer)informatie
KNMI: van meten tot advies. Bron: Raymond Sluiter/KNMI

Private dienstverlening door het KNMI

Meteorologische en seismologische data zijn publiekelijk beschikbaar volgens het rijksbrede open databeleid. Publieke partijen maar ook private weerbedrijven hebben specifieke wensen voor onder meer de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van dataleveranties. Deze wensen worden in afzonderlijke overeenkomsten geregeld. Overigens zonder recht op exclusiviteit en tegen de integrale kostprijs, conform de Mededingingswet. Samenwerking met private partijen is op basis van vooraf bepaalde spelregels mogelijk (PPS) als het gaat om innovatie en de inbreng van unieke kennis.