Binnenvaart gedupeerd © Henri Commont

Ondernemerschap

In veel economische sectoren speelt het weer een belangrijke rol. De landbouwer en de strandtentexploitant zijn afhankelijk van het weer. Maar ook de binnenvaartschipper is gedupeerd wanneer hij door grote droogte zijn schip niet maximaal kan beladen.

Invloed van het weer

Ondernemen is kansen benutten en risico’s neutraliseren. In een aantal sectoren speelt het weer daarin een belangrijke factor. Ondernemers doen er daarom goed aan het KNMI te betrekken in hun businessplannen. Wij stellen onze basisdata vrij beschikbaar.

 

Anticiperen op het weer

De slimme rookworstenfabrikant ziet de zachter wordende winters als een kans. De aardappelteler heroverweegt zijn oogstschema, omdat meer extreme regenval wordt verwacht. De ondernemer in de toeristenindustrie anticipeert op de verwachte neerslagextremen.

 

Rol van het KNMI

Veel ondernemers staan voor de vraag of en hoe zij hun bedrijfsvoering moeten aanpassen aan het weer. Wij kunnen hen daarin faciliteren met onze data, weermodellen en klimaatscenario’s.

De familie checkt de vertrektijden op Schiphol
Onze vlucht is toch op tijd vertrokken, ondanks het slechte weer ” Familie Tijm
Lees het verhaal

Beïnvloedt het weer uw markt?

Het weer en de markten

Bovenstaande vraag houdt niet alleen de marktkoopman bezig. Natuurlijk is die gebaat bij een droge, zachte lentedag. Extreme regenval is schadelijk voor zijn handel. Het weer beïnvloedt veel meer markten of branches. De verandering van klimaat zal dat alleen maar versterken. Maar in de bedreiging voor de onderneming liggen misschien ook nieuwe kansen.

 

Weg- en waterbouw

Nederlandse ondernemers in de weg- en waterbouw hebben een expertise opgebouwd die wereldwijd wordt geroemd. Hun kennis en ervaring zal ook in eigen land nodig zijn. In een veranderend klimaat stijgt de zeespiegel. De waterstand in de rivieren komt door extreme regenval in sommige perioden hoger te staan. Het zal vaker erg droog zijn. Ontwikkelingen die vragen om aanpassingen in de weg- en waterbouw. Het KNMI stelt de basisdata beschikbaar op basis waarvan toekomstbestendige beslissingen kunnen worden genomen.

 

Landbouw

Ook voor de landbouw biedt de klimaatverandering zowel bedreigingen als kansen. Meer neerslag enerzijds en langere perioden van droogte anderzijds kunnen schade toebrengen aan oogsten. Een langer groeiseizoen geeft daarentegen een grotere kans op een rijke oogst. Een hoger temperatuurgemiddelde maakt het mogelijk andere gewassen te telen. Het KNMI kan de ondernemers in de landbouw van dienst zijn met tijdreeksen in het weer zoals dat zich de komende decennia kan voordoen.

 

Gebouwde omgeving

De bewoners van steden krijgen tijdens frequenter voorkomende hittegolven meer dan nu te maken met het hitte-effect. De stad als warmte-eiland heeft gevolgen voor de gezondheid van vooral kwetsbare bevolkingsgroepen. Om die effecten te beheersen, zijn aanpassingen nodig in de gebouwde omgeving. Kansen voor ondernemers die hun activiteiten daarin ontplooien.

 

Energiesector

Energiecentrales maken gebruik van koelwater. Dat onttrekken zij aan het oppervlaktewater. Dit krijgt gedurende warmere zomers een hogere temperatuur. Een ontwikkeling die energieproducten voor een koelwatervraagstuk plaatst.

 

Scheepvaart

Wanneer de zomers warmer en droger worden, heeft dat effect op het waterpeil van de rivieren. Bij een te lage waterstand krijgt de scheepvaart beperkingen opgelegd.

 

Het fundament van uw onderneming

De strandtentexploitant

Een lange warme zomer garandeert bijna een goede omzet voor de strandtentexploitant. Maar een verregend zomerseizoen brengt zijn onderneming in gevaar. Hij is daarom commercieel gebaat bij een zo lokaal mogelijke regen- en zonverwachting. Met de regiospecifieke neerslagdata van het KNMI kunnen commerciële weerproviders de ondernemers tegemoetkomen. Een verwachte regenbui in Den Helder hoeft de badgasten niet uit Scheveningen weg te houden.

 

De paprikateler

Het kost veel energie om paprika’s te telen. Die energie kan de ondernemer aan het elektriciteits- of aardgasnet onttrekken. Een meer duurzame en goedkope oplossing is om de energie letterlijk onder het fundament van het bedrijf weg te halen. Bij geothermie of aardwarmte wordt van grote diepte warm water opgepompt. Die warmte gebruikt de paprikateler om zijn kassen te verwarmen. Dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Het KNMI kan hierbij adviseren over de seismische monitoring . Lees het verhaal van de paprikateler die gebruikmaakt van aardwarmte. In dit uitzonderlijke geval heeft het KNMI zelf de monitoring uitgevoerd.

 

Onze cijfers, uw winst

Het KNMI als kennispartner

Bent u als ondernemer voor uw commercieel succes min of meer afhankelijk van het weer? Dan bieden wij u graag onze basisdata aan. Het KNMI genereert een voortdurende stroom aan weerkundige data. Daarmee verbeteren en verfijnen wij onze weermodellen. De klimaatscenario’s hebben we op deze modellen gebaseerd. Met al die informatie kunt u als ondernemer uw voordeel doen. Op basis daarvan weet u hoe en wanneer het weer een bedreiging vormt voor uw bedrijf. U kunt onze data ook gebruiken om nieuwe kansen te ontdekken en te ontwikkelen. Het KNMI wordt zo uw waardevolle kennispartner.

 

Het KNMI bij droogte

Als meer vocht verdampt dan dat er neerkomt, spreken we van droogte. Een groot neerslagtekort is commercieel schadelijk voor de landbouwer. Het KNMI maakt dagelijks een verwachting van het neerslagtekort voor de komende twee weken. Van 1 april tot 30 september registreren wij het gesommeerde neerslagtekort: dat van vandaag komt bij het neerslagtekort van gisteren. Op basis van deze data weet de landbouwer wanneer zijn gewassen beregening nodig hebben.

 

Het KNMI bij zomerhagel

Een onweersbui met zomerhagel treedt zeer plotseling en lokaal op en is ook zo weer voorbij. Maar de schade die zo’n bui achterlaat, is vaak groot. In die bui kunnen hagelstenen van soms wel 5 centimeter doorsnede vallen. Ondernemers in de glastuinbouw en de akkerbouw zien door één bui een groot deel van hun oogst verloren gaan of kassen vernietigd worden.

Met moderne meteorologische methoden kan het KNMI steeds beter vroegtijdig de ontwikkeling detecteren van zo’n lokale onweersbui met zomerhagel. We combineren dan de neerslagradars met de verkregen temperatuurinformatie. Een vroegtijdige detectie geeft ondernemers gelegenheid om waar mogelijk preventieve maatregelen te nemen.

 

Dit doet het KNMI

Het KNMI meet veel. De stroom aan Big Data die al deze metingen opleveren, combineren wij met de meetgegevens van onze partners. Zo voegen wij actuele informatie toe die van belang is voor de ondernemer.

 • De waarschuwingen van het KNMI zijn ook voor de luchtvaart relevant.

  Weersverwachtingen

  24 uur per dag verzorgt het KNMI vanuit de centrale weerkamer in De Bilt de weersverwachtingen. En dat 7 dagen per week. Wanneer dat nodig is, geven wij weerwaarschuwingen uit. De wetgever heeft het KNMI aangewezen als autoriteit hierin. Die verantwoordelijkheid nemen wij zeer serieus. Onze waarschuwingen zijn relevant voor veel economische sectoren. Van de landbouw tot de scheepvaart. Van de strandexploitant tot de luchtvaart.

 • Veel bedrijven en onderzoeksinstellingen gebruiken de data van het KNMI.

  Basisdata klimaat

  Het KNMI stelt klimaatdata vrij beschikbaar op de website. Veel bedrijven raadplegen deze informatie. Wij leveren alleen de basisdata. Voor toepassingen daarvan verwijzen wij naar de commerciële weerproviders. Onze kennispartners gebruiken de data van het KNMI om toegepast onderzoek te doen. Dat kan weer van groot belang zijn voor ondernemers.

 • Welke teeltrassen zullen welke opbrengsten opleveren?

  Landbouwopbrengsten

  Het KNMI heeft voor 2040 tijdreeksen gemaakt waarin wij neerslag en de temperatuur hebben verwerkt. Het kennisinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft op basis van deze tijdreeksen een model gemaakt van de groei van gewassen. Dit model maakt het mogelijk om een schatting te maken van de landbouwopbrengsten in Nederland rond het jaar 2040. Alterra heeft ook onderzocht welke effecten verschillende zaaidata hebben en welke teeltrassen welke opbrengsten zullen opleveren. Daarmee zijn belangrijke risico’s van klimaatverandering voor de Nederlandse landbouw in kaart gebracht.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Veel van onze producten en diensten leveren we aan de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor levering aan andere overheden en voor samenwerking met de markt. Wilt u weten wat die mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Jan Dekker

Strategisch Business Manager

Contact