Activiteit

Stakeholder workshop Op weg naar KNMI’23-scenario’s

okt 10
Wanneer 10 oktober 2022, aanvang 09:00
Waar KNMI, De Bilt

Tijdens de workshop 'Op weg naar KNMI’23-klimaatscenario’s' geeft het KNMI gebruikers van klimaatscenario’s een kijkje in de keuken van klimaatmodellen, laten we zien hoe scenario’s worden gemaakt en wat de laatste inzichten zijn.

Het KNMI maakt klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Het Klimaatsignaal'21 is in oktober 2021 gepubliceerd. In het najaar van 2023 verschijnen de KNMI'23-klimaatscenario's, deze vervangen de KNMI'14-klimaatscenario's.

Tijdens het interactieve middagprogramma kunt u tijdens de lunch bij de KNMI experts terecht met vragen over bijvoorbeeld extreem weer, klimaatcommunicatie en het Early Warning Centre. Daarna zijn er twee rondes met vier parallelsessies waarin we met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Wat als de nationale klimaatscenario’s er zijn? Hoe kunnen de verschillende organisaties samenwerken? Welke risico’s en adaptatiemogelijkheden zijn er?


Link voor online deelname aan het ochtendprogramma 

Programma:

Plenair ochtendprogramma Deelname in de zaal (KNMI) en online deelname
9:00-9:30 uur Inloop
9:30-10:45 uur Presentaties:
  • Opzet KNMI’23-klimaatscenario’s - Rob van Dorland
  • Ontwikkeling van de nationale klimaatscenario's - Frank Selten
10:45-11.15 uur Pauze
11.15-12.30 uur Korte presentaties over droogte, extreme neerslag en zeespiegelstijging
Middagprogramma              Deelname in de zaal (KNMI)
12.30-14.00 uur Lunch met ronde tafel gesprekken met KNMI-experts
14.00-15.30 uur Twee rondes met vier parallelsessies: Aan de slag met de KNMI’23-klimaatscenario’s 
15.30-16.00 uur Plenaire afsluiting
16.00 uur Borrel

 

De vier parallelsessies:

1. Veiligheidsrisico’s voor klimaat pakken we samen op?!

Klimaatverandering veroorzaakt steeds vaker extreem weer met een crisis als gevolg, zoals bijv. de watercrisis in Limburg, de valwind in Leersum en diverse natuurbranden. De schade voor getroffenen en aan de natuur en de kosten voor de samenleving zijn enorm. Bij dit soort crises blijkt steeds weer dat er winst te behalen valt door preventieve maatregelen waarmee de veiligheidsrisico’s en schade van een klimaatcrisis te verkleinen zijn. Bijvoorbeeld maatregelen voor een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting, waterrobuuste gebouwen en zelfredzaamheid. Vaak zijn er al wel maatregelen bedacht, maar de uitvoering komt niet altijd van de grond. Rollen en verwachtingen van elkaar zijn vaak onduidelijk of er spelen tegengestelde belangen. In deze workshop willen we graag met u verkennen wat de rollen en verwachtingen van elkaar zijn en hoe we elkaar kunnen versterken in het voorkomen of beperken van veiligheidsrisico’s bij klimaatcrises.

Voor ketenpartners voor de veiligheidsregio’s.

Onder leiding van: Jos Ketelaars, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Astrid van Schaijk, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

2. Hoe om te gaan met veranderende gezondheidsimpact en nieuwe gezondheidsrisico’s?

In deze sessie gaan we kijken hoe de gezondheidsrisco’s van klimaatverandering mogelijk veranderen op basis van de nieuwe scenario’s. Welke gezondheidsimpacts zullen verergeren? Welke nieuwe risico’s komen op ons af? Daarnaast bespreken we hoe we de scenario’s kunnen gebruiken om ons beter voor te bereiden. Hoe zorgen we voor meer weerbaarheid, vooral onder kwetsbare groepen? We zullen ons aan moeten passen aan het veranderende klimaat. Hoe maximaliseren we de gezondheidswinst van klimaatmaatregelen die andere sectoren nemen?

Onder leiding van: Lisbeth Hall (RIVM) & Joyce Zwartkruis (RIVM), GGD (nader in te vullen)

3. Wat is er nodig om de nieuwe klimaatscenario’s te vertalen naar strategie en beleid?

Veel partijen hebben de klimaatscenario’s van het KNMI nodig om de risico’s én risicobeperkende maatregelen voor de komende decennia te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan assetmanagers, bedrijven, lokale, regionale en nationale overheden. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om klimaatkennis beschikbaar te stellen, zoals de klimaateffectatlas, de bollenschema’s uit de NAS en het stappenplan voor stresstests, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s onder het DPRA (zie voor de tools: https://klimaatadaptatienederland.nl). Met de nieuwe scenario’s op komst willen we in deze sessie met (toekomstige) gebruikers vooruitdenken over wat er nodig is om de nieuwe data straks zo goed mogelijk te kunnen vertalen naar risico management, strategie en beleid.

Onder leiding van: Chantal Oudkerk Pool en Roald Wolters (MinIenW) i.s.m. Stichting CAS en PBL.

4. Programma LIFE-IP Klimaatadaptatie: versnellen van klimaatadaptatie in Nederland

Steeds meer overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zijn actief aan de slag met klimaatadaptatie. Ze werken aan een gezamenlijk doel: zorgen dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen klimaatverandering. Ze ontwerpen wijken en woningen die bestand zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast, en nog veel meer. Dat doen ze binnen de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In 2022 is het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie van start gegaan: een Nederlands klimaatadaptatieprogramma, met cofinanciering door de Europese Unie, gericht op het versnellen van de uitvoering van de NAS. In het programma werkt een consortium samen, onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het RIVM, bestaande uit provincies, gemeenten, waterschappen, GGD’s, rijksinstanties en LTO-Noord. De deelnemende partijen voeren in de komende jaren 20 concrete voorbeeldprojecten uit rond 4 thema’s. De resultaten uit die projecten worden gebundeld en actief verspreid en gepromoot, om zo gezamenlijk tot een snellere  uitvoering van klimaatadaptatie te komen.

Onder leiding van: Han Frankfort (MinIenW)

Aankomende activiteiten

  1. jun 19
    KNMI tech meetup juni

    Zonder IT geen weersverwachting: IT en het KNMI zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op woens...

Toon alle aankomende activiteiten